การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายคือ ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเรา

 • สามารถทำงานในหลายหน้างานที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
 • คิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่นและประสบการณ์
 • ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 • มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ประเมินและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
 • บริหารงานทางด้านการทำธุรกิจ การให้บริการ การต่อรองเพื่อเป้าหมายที่หวังผลได้
 • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 • คำนึงถึงธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 • รับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้ใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ถือหุ้น ประชาชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว

ประสบการณ์ของคุณ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เราพร้อมที่จะให้โอกาสคุณในการร่วมงาน รวมถึงให้การสนับสนุนทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาความรู้ของคุณ

งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

เริ่มเข้าสู่โลกการทำงานกับเรา คุณเพิ่งสำเร็จการศึกษาและตอนนี้กำลังมองหาตำแหน่งงานที่ท้าทายและมีความก้าวหน้าอยู่ใช่หรือไม่? คุณจะได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพื่อที่จะนำทีมไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

สำหรับนักศึกษา

เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าอนาคตคุณจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆคือ คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของคุณเอง คุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานจริงผ่านการฝึกงานในช่วงที่คุณกำลังศึกษาอยู่

สำหรับผู้ที่สนใจ โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งรายละเอียดทั้งหมดทาง Email : jobs@phuketlotustechnology.com

1. เอกสารประวัติส่วนบุคคล (CV or RESUME) ไทย และอังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้โดยย่อ

 • 1.1 ประวัติส่วนบุคคล
 • 1.2 ประวัติการศึกษา
 • 1.3 ประวัติการทำงาน
 • 1.4 ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ บุคคลอ้างอิง

หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วทางบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2. เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นในวันสัมภาษณ์งาน

 • 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 2.3 สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา
 • 2.4 สำเนาผลการเรียน (Transcripts)
 • 2.5 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมแว่น)
 • 2.6 สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • 2.7 เอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

บริษัท โลตัส เทคโนโลยี จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 63/808 ถ.วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-390313 , 099-2866261