คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. – ปริญญาตรี
เพศ : ชาย / หญิง
สาขาวิชา : ทุกสาขา
อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
ประสบการณ์ : 1 ปี หรือมากกว่า ทางด้านงานขาย

คุณสมบัติอื่น

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • มีความรู้ ความสนใจการใช้งานเว็บไซต์ และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา และรักงานขาย ไหวพริบดี
 • บุคลิกดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , สุภาพ ชอบติดต่อกับบุคคลภายนอก

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ๆ ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต
 • นำเสนอขายสินค้าและปิดการขายตามเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถให้คำแนะนำและประยุกต์สินค้าให้เข้ากับธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อลูกค้ารายเก่า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ปิดการขายให้รวดเร็วและได้มากที่สุด ทำยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประโยชน์ในการขาย
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจระบบต่างๆ
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่
 • ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

เงินเดือน เงินเดือน

ประกันสังคม ประกันสังคม

โบนัส คอมมิชชั่น