1. ระบบ Door Lock สําหรับโรงแรม: ซึ่งจําเปนจะต้องมีระบบส่วนกลาง เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า เป็นผู้สร้างบัตรผ่าน

  2. ระบบ Door Lock แบบ Self Service: สําหรับคอนโด, พูลวิลล่า, บ้านพักทั่วไป ที่ผู้พักประจําห้องจะเป็นผู้

    กําหนดอนุญาติการเข้าเองได้ด้วยตัวเองการเลือกใช้เทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ Access Control เพื่อควบคุมการเข้า-ออกประตูของอาคารหรือสํานักงานต่างๆ การบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานภายในหรือบุคคลภายนอก รวมถึงระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์สําหรับสถานที่จอดรถยนต์ (Car Parking) มีให้เลือกหลายระบบ ดังเช่น การสแกนด้วยบัตร/Card Reader การสแกนด้วยลายนิวมือ/Finger Scan การสแกนด้วยใบหน้า/Face Scan/Face Recognition หรืออุปกรณ์ Flap Barrier/Swing Gate และ Barrier Car Parking ฯลฯ ผู้ใช้หรือ

    ผู้ออกแบบควรจะเลือกระบบและติดตังอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละองค์กรหรือสถานทีนันๆ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความคุ้มค่าสูงสุด

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *